NOSACĪJUMI IEKŠTELPU UN ĀRTELPU SPORTA TRENIŅU NORISEI, SPORTA SACENSĪBĀM UN SKATĪTĀJU LĪDZDALĪBAI

Klātienes turnīri Pasākumi

NOSACĪJUMI IEKŠTELPU UN ĀRTELPU SPORTA TRENIŅU NORISEI, SPORTA SACENSĪBĀM UN SKATĪTĀJU LĪDZDALĪBAI

Nosacījumi attiecināmi uz jebkura veida nodarbošanos ar sportu – tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbībām, kā arī amatieru sportu un fiziskām aktivitātēm veselības saglabāšanai, uzlabošanai un sacensībām.

Sporta norisēs piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas, testēšanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu (tai skaitā individuāla apmeklējuma ietvaros) gan iekštelpās, gan ārtelpās.

Ja sporta treniņos un sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad sporta treniņi un sacensības drīkst notikt bez papildus ierobežojumiem (platību, nodarbību ilguma, grupu lieluma u.c.).

 

SPORTA TRENIŅI

 

 1. Sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām.
 2. Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas.
 3. Sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes.
 4. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %.
 5. Sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji.
 6. Tiek nodrošināta apmeklētāju (tai skaitā izglītojamo) un iesaistīto nodarbināto reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija).
 7. Visur, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci (neievērot divu metru distancēšanās prasību var treniņu laikā, pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance).
 8. Izvērtē vietas, kur var veidoties cilvēku drūzmēšanās (pie ieejām, izejām, pie tualetēm, u.tml.) un veic pasākumus, lai to novērstu.

Iekštelpās:

 1. Vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no treniņa (nodarbības) norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības), peldētapmācības peldbaseinos ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības. *
 2. Prāta sporta veidos (piemēram, šahs, dambrete) vienai personai ir nodrošināmi ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības.
 3. Telpu (kurā notiek treniņprocess) piepildījums nepārsniedz 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra.
 4. Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas.
 5. Tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm
 6. Sporta treniņa (nodarbības) organizators:
  • ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumus;
  • sadarbībā ar sporta treniņa (nodarbības) norises vietas nodarbinātajiem kontrolē, kā personas sporta treniņu (nodarbību) norises laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;
  • nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu, un informē nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā izglītojamos) un izglītojamo likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju.
  • atrodas sporta treniņa (nodarbības) norises vietā tā darbības laikā;
  • pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sporta treniņa (nodarbības) norises vietā;
  • objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sporta treniņa (nodarbības) norises vietā esošo personu skaitu.
 7. Papildus prasības profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu treniņu norisei:
  • mācību process tiek īstenots, veicot izglītojamo un nodarbināto, kuri, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar izglītojamiem, iknedēļas testēšanu. Izglītojamo testēšanu var neveikt, ja izglītojamo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  • pirms sporta treniņa (nodarbības) laikus apzina sporta treniņā (nodarbībā) iesaistīto izglītojamo skaitu, kā arī nodrošina sporta treniņa (nodarbības) norisi atbilstoši nodarbību sarakstam;
  • informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību izvērtēt izglītojamo līdzdalību sporta treniņā (nodarbībā), lai nodrošinātu, ka izglītojamais neapmeklē sporta treniņu (nodarbību), ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.
  • treniņa organizators:
   • nosaka kartību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti MK noteikumos Nr.360 (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanai;
   • nosaka atbildīgo personu, kura koordinē noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību un informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par minēto procesu un atbildīgo personu un kontaktinformāciju;
   • nepieļauj, ka treniņa vietā atrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Ārtelpās:

 1. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
 2. Nodrošināt treniņu norises vietas (ārtelpu sporta bāzes) kārtības noteikumu un noteikto prasību ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai).

 

SACENSĪBAS

Iekštelpās:

 1. Sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru).
 2. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas, testēšanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs.
 3. Covid-19 testu var neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu minētās personas.
 4. Sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem.
 5. Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, neieskaitot skatītājus).
 6. Tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā).
 7. Vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā).
 8. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %.
 9. Tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm.
 10. Apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli.
 11. Sacensību organizators:

11.1. nodrošina, ka visas iesaistītās personas ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu;

11.2. nodrošina, ka visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiek akreditētas;

11.3. kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki, skatītāji un citas personas sacensību laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;

11.4.nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju.

11.5. Atbildīgā persona:

11.5.1. atrodas sacensību norises vietā to norises laikā;

11.5.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sacensībās;

11.5.3.objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sacensību norises vietā esošo personu skaitu;

11.5.5.pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodrošina sacensību dalībnieku datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) iesniegšanu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.

 1. Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir papildu pienākumi:

12.1. nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek starptautiskais sporta pasākums) starptautiskās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai);

12.2.noteikt atbildīgo ārstniecības personu par starptautiskā sporta pasākuma norises laikā veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;

12.3. kontrolēt, kā sportisti un sporta darbinieki, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvji, kuru ierašanās Latvijas Republikas teritorijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām, nodrošina noteikto pienākumu izpildi;

12.4. nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis nepilda viņam noteiktos pienākumus un atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteiktajai procedūrai lemt par attiecīgajai personai izsniegtās akreditācijas anulēšanu dalībai starptautiskajā sporta pasākumā Latvijā;

12.5.starptautiskā sporta pasākuma norises vietā nodrošināt aizpildīto apliecinājumu un personai Covid-19 diagnostikai veikto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu pieejamību.

 

Ārtelpās:

 1. Sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);
 2. Sacensību norises vietā (autosportā – ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet neieskaitot skatītājus).*
 3. Vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);
 4. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %.
 5. Apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli.
 6. Sacensību organizators nodrošina tam noteikto pienākumu izpildi (sk. sacensības iekštelpās).

 

SKATĪTĀJI

Iekštelpās:

 1. Sporta sacensības drīkst apmeklēt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 2. Tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu;
 3. Pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību minētajām prasībām.
 4. Tiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm;

 

Bērni (līdz 12 gadiem netestēti, bet no 12 gadiem testēti – pēdējo 48 stundu laikā ir veikts Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs) kopā ar vakcinētiem vecākiem var apmeklēt publiskus pasākumus, t.sk., arī sporta pasākumus iekštelpās, atsevišķā sektorā, ievērojot visas noteiktās prasības (attiecīgie testi, sēdvietu izvietojums, mutes un deguna aizsegu lietošanas nosacījumi, atsevišķs sektors, atsevišķas dažādu apmeklētāju plūsmas).

 

Ārtelpās:

 1. Sporta sacensības drīkst apmeklēt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas, testēšanas sertifikātu par Covid-19 negatīvu testu.
 2. Jānodrošina, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu.
 3. Ja sporta sacensībās atsevišķā skatītāju zonā atrodas arī personas ar Covid-19 negatīvu testu un personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas.

 

IZŅĒMUMI

Augstas klases sportistu treniņi un  sacensības

Attiecināms uz šādu augstas klases sportistu treniņiem:

 • Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru) sportistiem;
 • Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistiem;
 • komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem) komandu sportistiem;
 • Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņiem.
 1. Sportistu treniņi notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās.
 2. Par visu procesu, kas saistīts ar augstas klases sportistu treniņiem (arī sacensībām) ir atbildīga:
  • attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītā sporta federācija, kas izstrādā noteikumus (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai), kā arī nodrošina to ieviešanas uzraudzību un kontroli;
  • attiecīgā sporta organizācija/klubs, kas organizē sporta treniņus;
  • augstas klases sportisti.
 3. Sporta treniņa laikā ir jānodrošina, ka tiek ievēroti treniņu norises vietas (sporta bāzes) kārtības noteikumi un noteiktās prasības (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai).
 4. Iekštelpu un ārtelpu sacensību nosacījumi neattiecas:

4.1.starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautām starptautiskām sporta sacensībām (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi) sportistiem vecumā no septiņiem gadiem;

4.2.komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensībām, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem;

 

Epidemioloģiski drošu sporta norišu izmēģinājumprojektu (pilotprojektu) īstenošana

Organizēšana ir saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju. Norises epidemioloģiskās drošības prasības saskaņojis Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Sporta komandu ēdināšana.

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 20. un 20.1 punktā (ēdienu izsniegšana līdzņemšanai un pakalpojuma sniegšana ārtelpās), minētais ierobežojums neattiecas uz sporta komandu dalībnieku ēdināšanu to uzturēšanās vietā, ja ir nodrošināts, ka personu grupas, kurām nav ikdienas saskares, tiek nodalītas atsevišķās plūsmās un fiziski nepārklājas.

 

Pirmsskolas testēšana (5 un 6 gadi)

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu sporta programmu audzēkņi.

* Ja kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits nepārsniedz 120, vienai personai nodrošinot 15 m2 no pieejamās platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 10 m2 no ūdens virsmas platības.  

* Ja kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits nepārsniedz 120 sporta sacensībās ārtelpās sacensību norises vietā (autosportā – ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 500 personas. Sporta sacensības ārtelpās drīkst organizēt jebkura persona, un tajās drīkst piedalīties arī bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem.

No comments